Scroll Top

Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden Korrels BV
(KVK Zwolle 05075603)

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden van Korrels BV zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen, overeenkomsten van koop en verkoop, van leveringen van producten en diensten en/of uitvoeringen van werken, die door Korrels BV worden verstrekt en/of in de handel worden gebracht en/of worden verleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Door het plaatsen van een order of opdracht stemt de opdrachtgever in met deze voorwaarden.

1.2 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten van Korrels BV, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van opdrachtgever naar zijn eigen of andere voorwaarden. Korrels BV wijst nadrukkelijk de door opdrachtgever van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.

 

Artikel 2 – Offertes, prijsopgaven, overeenkomsten, adviezen en bestellingen

2.1 Alle offertes, prijsopgaven, overeenkomsten, adviezen, bestellingen etc. zijn, ongeacht of deze zijn geschied rechtstreeks ten kantore van Korrels BV danwel middels agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers geheel vrijblijvend. Korrels BV is derhalve gerechtigd orders niet te accepteren zonder opgaaf van redenen.

2.2 Een overeenkomst tussen Korrels BV en opdrachtgever komt tot stand op het moment waarop deze overeenkomst door Korrels BV schriftelijk is aanvaard, danwel Korrels BV, zonder voorafgaande schriftelijke aanvaarding, met de uitvoering daarvan is begonnen.

2.3 Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijzigingen of annuleringen van een order, binden Korrels BV niet dan nadat en voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

 

Artikel 3 – Prijs

3.1 Indien na een aanbieding en/of het totstandkomen van een overeenkomst de prijs van het geoffreerde en/of van de verkochte producten wordt verhoogd, hetzij als gevolgvan een stijging van de fabricagekosten (waaronder begrepen loon en salaris), hetzij als gevolg van een stijging van belastingen, invoerrechten, heffingen of andere van overheidswege ingevoerde of verhoogde lasten, hetzij als gevolg van een herwaardering van een binnen- of buitenlandse munt, is Korrels BV gerechtigd de prijs van de geoffreerde en/of verkochte artikelen in gelijke mate te verhogen en in rekening te brengen aan opdrachtgever en is de opdrachtgever tot betaling van deze verhoging gehouden.

 

Artikel 4 – Levering en afname

4.1 Opgegeven levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale levertermijnen. Korrels BV streeft ernaar zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertermijnen te houden, doch overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding of opschorting van zijn betalingsverplichtingen.

4.2 Korrels BV heeft het recht een opgegeven levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke opdrachtgever enig aan Korrels BV, uit welken hoofde dan ook, verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.

4.3 Korrels BV is te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan of met een reeds begonnen levering voort te gaan, van de opdrachtgever een naar Korrels BV’s oordeel genoegzame zekerheidsstelling voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te vorderen.

4.4 Indien de levering in gedeelten geschiedt, wordt iedere zending als een afzonderlijke levering beschouwd en in rekening gebracht.

4.5 Vanaf het ogenblik van levering zijn de producten voor rekening en risico van Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

  • door in ontvangstname van de producten, indien deze door of namens de opdrachtgever zijn afgehaald; bij overdracht van de producten aan een derde c.q. vervoerder, indien de producten door diens tussenkomst worden vervoerd;
  • door de producten eenmaal aan opdrachtgever aan te bieden, middels een verklaring dat de producten voor ontvangstname gereed zijn.

4.6 Ingeval koper buiten Nederland is gevestigd en koper zorgdraagt voor transport van de producten, staat koper jegens Korrels BV in voor daadwerkelijke uitvoer uit Nederland van de producten. Koper vrijwaart Korrels BV voor alle aanspraken van fiscus en/of derden, indien koper handelt in strijd met vorenstaande.

4.7 Indien de opdrachtgever om welke redenen dan ook de producten niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt respectievelijk afroept, waarbij er een termijn van drie maanden geldt als er geen nadere termijn is overeengekomen, heeft Korrels BV het recht de producten voor rekening en risico van opdrachtgever te doen opslaan. Alle hieruit voortvloeiende kosten waaronder begrepen stijging van rechten, heffingen en premies, zullen voor rekening van opdrachtgever zijn. Ook heeft Korrels BV na verloop van de afroeptermijn het recht directe betaling van de op afroep gekochte producten te vorderen.

 

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Korrels BV, totdat alle vorderingen die Korrels BV heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.

5.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de opdrachtgever overgaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Korrels BV mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

5.3 De opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Korrels BV te bewaren.

5.4 De opdrachtgever is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal Korrels BV te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Korrels BV.

5.5 Voornoemde onder a t/m d opgenomen bepalingen laten de overige aan Korrels BV toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 6 – Betalingen

6.1 Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen dienen betalingen contant danwel binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder enige verrekening of korting op door Korrels BV aan te geven wijze. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.

6.2 Indien opdrachtgever een opeisbare vordering niet, niet tijdig of niet volledig voldoet, is Korrels BV gerechtigd zekerheid van betaling van de opdrachtgever te vorderen en is opdrachtgever verplicht een zodanige zekerheid te verschaffen. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft Korrels BV het recht, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/pf de desbetreffende overeenkomst met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Korrels BV toekomende rechten.

6.3 Indien opdrachtgever een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of volledig nakomt, worden alle overige ten name van opdrachtgever bij Korrels BV openstaande vorderingen opeisbaar en is opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan Korrels BV een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,0 % per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Tevens is opdrachtgever de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 50 per geval.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Korrels BV is nimmer aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van de opslag, het vervoer, het gebruik of de toepassing van de producten door of namens Korrels BV verstrekte informatie met betrekking tot de eigenschappen, specificaties, toepassingen, etc. van de producten is gebaseerd op onderzoek en wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan niet worden gezien als enige garantie. Korrels BV kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld, noch voor het gedrag of voor de resultaten verkregen door het gebruik van de desbetreffende producten, noch voor enige andere schade door of aan de betreffende producten toegebracht.

7.2 Indien en voor zover er op Korrels BV enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van het geleverde product, zoals dit op de factuur aan de opdrachtgever voorkomt. De eventuele aansprakelijkheid van Korrels BV kan nooit het bedrag waarvoor zij verzekerd is te boven gegaan.

 

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Korrels BV is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting, voor haar rekening komt.

8.2 Opdrachtgever is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9 – Klachten

9.1 Opdrachtgever dient bij levering en bij in ontvangstneming van de producten te controleren of de bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan schriftelijk melding dient te maken binnen 8 dagen na levering van de producten, onder opgave van redenen.
Klachten ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen eveneens schriftelijk binnen 8 dagen na levering van de producten te geschieden.

9.2 Opdrachtgever kan op een niet zichtbaar gebrek in het product en/of over de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Korrels BV ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd onder opgave van redenen, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de producten.

9.3 Opdrachtgever is verplicht de hem geleverde goederen te controleren alvorens deze te gebruiken.

9.4 Ingebruikneming van de producten geldt als acceptatie. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat de producten waarop de klachten betrekking hebben dezelfde zijn als die door Korrels BV zijn geleverd.

9.5 Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

9.6 Retourzending van de producten zonder voorafgaand overleg met Korrels BV is niet toegestaan. Indien dit toch plaats vindt, geschiedt zowel de verzending als de opslag na aankomst, alsmede alle overige kosten die hierdoor ontstaan, voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 10 – Toepasselijkheid recht en geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten van Korrels BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Voor zover geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, in verband met de aard dan wel het gevorderde bedrag, tot de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank behoren, is uitsluitend de rechtbank van het Arrondissement Haarlem bevoegd ter zake enige uitspraak te doen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen het arbitrage-reglement van het Nederlands Arbitrageinstituut, hetwelk gedeponeerd is bij alle kantoren van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland, in werking te laten treden.

Privacy Voorkeuren
Bij het bezoeken van deze website worden mogelijk browsergegevens opgeslagen in de vorm van cookies door diensten van derden. U kunt hier uw voorkeuren aanpassen. Het blokkeren van cookies kan leiden tot een verminderde gebruikerservaring.